Relacje inwestorskie IZOOSEIE

Relacje inwestorskie Interzero

Relacje inwestorskie Interzero Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S. A.

BRAK WEZWAŃ

NONE CALLS


Relacje inwestorskie IZOOO

Relacje inwestorskie Interzero

Relacje inwestorskie Interzero Organizacji Odzysku Opakowań S. A.

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając w imieniu INTERSEROH ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S. A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000266658, posiadającą numer NIP 5213409980, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywamy akcjonariuszy INTERSEROH ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca października 2020 r.

Na podstawie złożonych dokumentów akcji sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Dom Maklerski Copernicus Securities S.A. wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z w/w ustawą obowiązująca moc dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Po dniu 31 marca 2021 r. wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026 r.

Zarząd INTERSEROH ORGANIZACJI ODZYSKU OPAKOWAŃ S. A.

Data opublikowania: 14.10.2020

SECOND CALL TO SUBMIT SHARE DOCUMENTS

Acting on behalf of INTERSEROH ORGANIZACJA ODZYSKU PAKOWAŃ S.A. with its registered office in Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs under the KRS number 0000266658, NIP number 5213409980, in compliance with the obligation resulting from art. 16 sec. 1 of the Act of August 30, 2019 amending the Act – Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798; amended: Journal of Laws of 2020, item 288 and item 875) we call you, as a shareholder of INTERSEROH ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S. A. to submit the share documents to the Company by the end of October 2020.

Based on the submitted share document, entries will be made in the register of shareholders, which will be kept by Dom Maklerski Copernicus Securities S.A. elected by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

At the same time, we would like to inform you that in accordance with the above-mentioned act, the binding force of share documents issued by the company expires by operation of law on March 31, 2021. On the same day, entries in the register of shareholders will become legally valid. After March 31, 2021, only the person entered in the register of shareholders is considered a shareholder towards the company. The share document retains probative force only to the extent that the shareholder demonstrates to the company that he is entitled to share rights until March 31, 2026.

Board of directors of INTERSEROH ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S. A.

Date of publication: 14.10.2020

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając w imieniu INTERSEROH ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S. A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000266658, posiadającą numer NIP 5213409980, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywamy akcjonariuszy INTERSEROH ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca października 2020 r.

Na podstawie złożonych dokumentów akcji sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Dom Maklerski Copernicus Securities S.A. wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z w/w ustawą obowiązująca moc dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Po dniu 31 marca 2021 r. wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026 r.

Zarząd INTERSEROH ORGANIZACJI ODZYSKU OPAKOWAŃ S. A.

Data opublikowania: 30.09.2020

FIRST CALL TO SUBMIT SHARE DOCUMENTS

Acting on behalf of INTERSEROH ORGANIZACJA ODZYSKU PAKOWAŃ S.A. with its registered office in Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs under the KRS number 0000266658, NIP number 5213409980, in compliance with the obligation resulting from art. 16 sec. 1 of the Act of August 30, 2019 amending the Act – Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798; amended: Journal of Laws of 2020, item 288 and item 875) we call you, as a shareholder of INTERSEROH ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S. A. to submit the share documents to the Company by the end of October 2020.

Based on the submitted share document, entries will be made in the register of shareholders, which will be kept by Dom Maklerski Copernicus Securities S.A. elected by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

At the same time, we would like to inform you that in accordance with the above-mentioned act, the binding force of share documents issued by the company expires by operation of law on March 31, 2021. On the same day, entries in the register of shareholders will become legally valid. After March 31, 2021, only the person entered in the register of shareholders is considered a shareholder towards the company. The share document retains probative force only to the extent that the shareholder demonstrates to the company that he is entitled to share rights until March 31, 2026.

Board of directors of INTERSEROH ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S. A.

Date of publication: 30.09.2020


młoda kobieta w żółtej kurtce biega po szczycie wysokiej góry

Sustainability magazine

Łączymy siły, aby działać ALL IN

Czasami trzeba podnieść poprzeczkę - i to właśnie robimy w Interzero, kierując się wizją świata bez odpadów.

Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz tutaj

CZYTAJ WIĘCEJ

męska dłoń dotyka cyfrowej, geometrycznej sieci w kształcie globu, która symbolizuje bazę wiedzy online Interzero

Baza wiedzy

Baza wiedzy

Jako niezależne przedsiębiorstwo działające  w środowisku międzynarodowym oferujemy swoim klientom szeroki wachlarz usług, od podstawowego przejęcia obowiązku ustawowego aż po kompleksowe rozwiązania dotyczące gospodarki odpadami.

szara ikona pobierania; w tle mężczyzna w garniturze wyciągający dłoń w kierunku symbolu materiałów do pobrania

Materiały do pobrania

W tym miejscu udostępniamy wszelkie materiały informacyjne Interzero – broszury, certyfikaty, raporty i magazyny.

grafika przedstawiająca nakładające się obrazy miejskich wieżowców, galaktyki i rozedrganych świateł: symbol multimediów

Multimedia

W tym miejscu udostępniamy wszelkie materiały multimedialne.

liczne znaki zapytania leżące jeden na drugim na gładkim, niebiesko-żółtym tle - symbol FAQ czyli najczęstszych pytań

FAQ

W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi na najpopularniejsze pytania.

Kontakt

biuro@interzero.pl


  szara ikona pobierania; w tle mężczyzna w garniturze wyciągający dłoń w kierunku symbolu materiałów do pobrania

  Materiały do pobrania

  Materiały do pobrania

  W tym miejscu udostępniamy wszelkie materiały informacyjne Interzero – broszury, certyfikaty, raporty i magazyny.

  Katalog usług i ulotki Interzero

  Katalog Zintegrowane usługi środowiskowe Interzero

  Zintegrowane usługi środowiskowe

  Broszura informacyjna Platformy Odpadowej Interzero

  Platforma odpadowa Interzero

  Broszura informacyjna modułowego butelkomatu z oferty Interzero Sielaff Vario

  Sielaff SiVario 2020

  ulotka informacyjna dla usługi Zero Waste IT Interzero

  Zero Waste IT

  ulotka informacyjna dla urządzenia Bin-e sprzedawanego przez Interzero

  Bin-e

  ulotka informacyjna maszyny kompostującej Oklin oferowanej przez Interzero

  Oklin

  ulotka informacyjna systemu pojemników na odpady PEL Brite Bin oferowanego przez Interzero

  PEL Brite Bin

  ulotka informacyjna butelkomatu Sielaff SiCompact 2020 oferowanego przez Interzero

  Sielaff SiCompact 2020

  Odzysk i recykling WEEE

  environmental sustainability dashboard interzero ulotka

  Environmental Sustainability Dashboard

  Certyfikaty ISO

  Certyfikat ISO 14001 dla Interzero Polska Sp. z o.o.

  Certyfikat ISO 14001 dla Interzero Polska Sp. z o.o.

  Certyfikat ISO 14001 dla Interzero Polska Sp. z o.o. w języku angielskim

  Certyfikat ISO 14001 dla Interzero Polska Sp. z o.o., ENG

  Certyfikat ISO 14001 dla Interseroh Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

  Certyfikat ISO 14001 dla Interseroh Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

  Certyfikat ISO 14001 dla Interseroh Polska Sp. z o.o. w języku angielskim

  Certyfikat ISO 14001 dla Interseroh Polska Sp. z o.o., ENG

  Certyfikat ISO 14001 dla Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

  Certyfikat ISO 14001 dla Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

  Raport Edukacja Ekologiczna

  Raport edukacji ekologicznej w 2023

  Interzero Edukacja ekologiczna 2023 – Raport

  Pakujemy się w kłopoty – Raport o segregacji odpadów Interzero

  Pakujemy się w kłopoty – Raport o segregacji odpadów

  Interzero Edukacja ekologiczna 2022 – Raport

  Interzero Edukacja ekologiczna 2022 – Raport

  Interseroh (ob. Interzero) Edukacja ekologiczna 2021 – Raport

  Interseroh Edukacja ekologiczna 2021 – Raport

  Interseroh (ob. Interzero) Edukacja ekologiczna 2020 – Raport

  Interseroh Edukacja ekologiczna 2020 – Raport

  Interseroh (ob. Interzero) Edukacja ekologiczna 2019 – Raport

  Interseroh Edukacja ekologiczna 2019 – Raport

  Interseroh (ob. Interzero) Edukacja ekologiczna 2018 – Raport

  Interseroh Edukacja ekologiczna 2018 – Raport

  Interseroh (ob. Interzero) Edukacja ekologiczna 2017 – Raport

  Interseroh Edukacja ekologiczna 2017 – Raport

  Interseroh (ob. Interzero) Edukacja Ekologiczna 2016 – Raport

  Interseroh Edukacja Ekologiczna 2016 – Raport

  Poradniki

  „Zrównoważone święta” – poradnik Interzero vol.1

  „Zrównoważone święta” – poradnik vol.1

  „Zrównoważone święta” – poradnik Interzero vol.2

  „Zrównoważone święta” – poradnik vol. 2

  „Zrównoważone święta” – poradnik Interzero vol.3

  „Zrównoważone święta” – poradnik vol. 3

  Magazyny

  Raport o zrównoważonym rozwoju 2020 stworzony przez Interzero

  Raport o zrównoważonym rozwoju 2020

  Sustainability Magazine 2019 wydany przez Interzero

  Sustainability Magazine 2019

  Broszura Interseroh (ob. Interzero) Odpowiedzialnie o opakowaniach

  Interseroh Odpowiedzialnie o opakowaniach

  O BDO

  Informator BDO Interzero - przewodnik po systemie BDO dla przedsiębiorców

  Interseroh Informator BDO

  Opracowanie wyników badania BDO wykonane przez Interzero

  Opracowanie wyników badania BDO

  Regulamin Infolinia

  regulamin usługi Infolinia+ dostarczanej przez Interzero

  Regulamin Infolinia

  regulamin usługi Infolinia+ dostarczanej przez Interzero

  Regulamin Infolinia + obowiązujący od 1.01.2021 r.


  grafika z nakładającymi się na siebie obrazami: widokiem nocnego miasta kroplami deszczu i nocnymi światłami

  Multimedia

  Multimedia

  W tym miejscu udostępniamy wszelkie materiały multimedialne.

  Butelkomat Sielaff SiCompact 2020 XL już w Polsce

  One World. Zero Waste. Let’s #MoveTheDate

  Interzero na Targach POLECO 2022

  Cele Zrównoważonego Rozwoju – raport dla Twojej firmy

  Nasi pracownicy

  Okrąglak – koncept zrównoważonego sklepu


  złota waga Temidy stoi na biurku obok notatnika w jasnym, dobrze oświetlonym pomieszczeniu

  Nota prawna

  Grupa Interzero w Polsce

  Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 
  ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa
  Tel.: +48 22 742 10 22
  E-mail: biuro@interzero.pl
  Zarząd: Anna Grom   Prezes Zarządu; Monika Grom – Wiceprezes Zarządu; Paweł Lesiak – Wiceprezes Zarządu
  NIP: 5213409980
  KRS: 0000266658
  REGON: 140718909
  BDO: 000000172
  Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Kapitał zakładowy: 2 500 000 zł
  RELACJE INWESTORSKIE TUTAJ.

  Interzero Advisory Spółka z o.o.
  ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa
  Tel.: +48 22 742 10 22
  E-mail: biuro@interzero.pl
  Zarząd: Monika Grom – Członek Zarządu; Paweł Lesiak – Członek Zarządu
  NIP: 1132335293
  KRS: 0000676980
  REGON: 017443900
  BDO: 000518378
  Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Kapitał zakładowy:  100 000 zł

  Interzero Polska Sp. z o.o. 
  ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa
  Tel.: +48 22 742 10 22
  E-mail: biuro@interzero.pl
  Zarząd: Monika Grom – Członek Zarządu; Paweł Lesiak – Członek Zarządu
  NIP: 9512367010
  KRS: 0000459881
  REGON: 146653200
  BDO: 000009153
  Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Kapitał zakładowy:  105 000 zł

  Interzero Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
  ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa
  Tel.: +48 22 742 10 22
  E-mail: biuro@interzero.pl
  Zarząd: Monika Grom – Członek Zarządu; Paweł Lesiak – Członek Zarządu
  NIP: 9512530326
  KRS: 0000925732
  REGON: 520530764
  BDO: 000552505
  Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Kapitał zakładowy: 5 000 000 zł
  RELACJE INWESTORSKIE TUTAJ.


  kilka osób przybija piątki po udanej pracy zespołowej w Interzero

  Kariera

  Dbamy o środowisko, dbamy o ludzi

  SPRAWDŹ OFERTY PRACY

  Dlaczego z nami?

  Zaczynaliśmy w 1991 roku, dzisiaj jesteśmy liderem. Oferujemy zintegrowane usługi na rzecz ochrony środowiska dla klientów z każdej branży. Razem z Wami chcemy tworzyć świat bez marnotrawstwa. Dbamy o dobrą atmosferę i bezpośrednie relacje. Tylko tak powstają innowacyjne rozwiązania. Stawiamy na bliską współpracę i wymianę doświadczeń. To my budujemy kulturę naszej firmy. Konsekwentnie inwestujemy w rozwój, wzmacniając nasze talenty.

  Nasze wartości

  • Ludzie – wiemy, że u podstaw każdego dobrego rozwiązania leżą efektywne relacje i wzajemny szacunek
  • Doskonałość – stale inwestujemy w nasz rozwój bazując na mocnych stronach oraz wzmacniając dobre postawy
  • Kreatywność – cenimy innowacyjność w myśleniu i inicjatywę w działaniu
  • Zasoby – koncentracja na optymalnym wykorzystaniu zasobów, to nie tylko sposób na biznes, to stan umysłu
  • Odpowiedzialność – zaufanie klientów zdobywamy naszym zaangażowaniem oraz rzetelną pracą.

  Interzero wspiera różnorodność, równość oraz zapobiega wykluczeniu. Decyzje dotyczące zatrudnienia podejmowane są w całości na podstawie indywidualnych kompetencji i kwalifikacji, bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, religię, orientację seksualną, wiek czy niepełnosprawność.

  Interzero w Polsce należy do struktur regionalnych Interzero Circular Solutions Europe (ICSE).

  Kliknij tutaj, aby zobaczyć jakimi wartościami kieruje się ICSE w swoich działaniach.

  Grupy stanowisk

  Sprawdź, w którym z obszarów chcesz mieć wpływ na świat i satysfakcję z tego, co robisz.

  grafika pokazująca oferty pracy w sprzedaży jako połączone ikony ludzi rozrzucone po całym mieście

  Sprzedaż

  U nas sprzedaż to nie tylko nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientami, proces negocjacyjny, omawianie szczegółów naszych usług, lecz również szeroka wiedza nt. świata bez marnowania, którą służymy naszym klientom już od pierwszego kontaktu. Podstawą naszej oferty jest uwaga ściśle skupiona na oczekiwaniach klienta oraz budowanie rozwiązań, często niestandardowych, szytych dokładnie na miarę jego potrzeb.

  dłonie pracowników złożone jedna na drugiej symboilizujące oferty pracy w dziale operacji Interzero

  Operacje

  Tutaj realizujemy skrupulatnie szeroki zakres usług środowiskowych dla naszych klient, dbamy o każdy szczegół potrzeb, automatyzujemy i nieustająco usprawniamy procesy realizacji naszych usług, aktywnie bierzemy udział w tworzeniu i wdrażaniu w życie rozwiązań środowiskowych szytych na miarę indywidualnych oczekiwań klientów.

  kręta, malownicza droga położona pośród wzgórz pokrytych żywo zieloną trawą

  Trading

  Posiadamy zróżnicowane kompetencje, które obejmują między innymi umiejętności sprzedażowe oraz specjalistyczną wiedzę na temat gospodarki odpadami. Nasi „Traderzy” są ekspertami jeśli chodzi o wiedzę nt. recyklingu odpadów oraz kontakty z centrami, w których są przetwarzane nawet najbardziej trudne, nietypowe lub niebezpieczne odpady.

  palec, który za moment przebije bańkę mydlaną symbolizujący oferty pracy w doradztwie środowiskowym Interzero

  Doradztwo środowiskowe

  Doradcy środowiskowi służą swoją szczegółową wiedzą specjalistyczną, operacyjną i prawną tworząc opracowania lub/i opinie dotyczące konkretnych rozwiązań środowiskowych, sytuacji problematycznych lub przeprowadzając bezpiecznie naszych klientów przez gąszcz obowiązujących przepisów prawnych i procedur formalnych z zakresu ochrony środowiska, a także wspierają klientów w prowadzeniu lub/i realizacji skutecznych kampanii edukacyjnych w obszarze ochrony środowiska.

  młoda roślinka wyrasta z ziemi otoczona przez układy scalone - symbol ofert pracy w Marketingu, E-commerce, HR

  Funkcje wsparcia biznesu

  Takie działy jak Marketingu, Digitalizacji/E-commerce, HR czy Administracji na co dzień służą wsparciem zarówno w zakresie profesjonalnej realizacji usług dla naszych klientów, jak również dbając o dostarczanie narzędzi i rozwiązań usprawniających wewnętrzne funkcjonowanie Interzero.

  roślinki wyrastające na stosikach monet, które symbolizują oferty pracy w kontrolingu i finansach

  Finanse i Kontroling

  Nasi koledzy i koleżanki, którzy są biegli w liczbach finansowych standardowo dbają, aby wszystko w detalach zgadzało się w księgach rachunkowych, firma działała zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dostęp do szczegółowych danych finansowych, analiz i raportów był sprawny i szybki dzięki nowoczesnym narzędziom.

  Proces rekrutacji

  dokument CV niezbędnego przy odpowiedzi na ofertę pracy w Interzero

  Prześlij swoje CV

  Właśnie tutaj uzyskasz więcej informacji kogo aktualnie szukamy, a jeśli teraz nie znajdujesz niczego dla siebie, koniecznie zostaw nam swój kontakt oraz krótko daj znać, jaka praca Cię interesuje

  dymki rozmowy symbolizujące rozmowę o pracę w Interzero

  Przyjdź na spotkanie

  Porozmawiamy w szczegółach o Twoich doświadczeniach zawodowych, talentach i naszych propozycjach, gdzie konkretnie mógłbyś wykorzystać to wszystko realizując swoje marzenia o pracy

  głowa z zarysem mózgu przedstawiająca konieczność rozwiązania zadania w procesie rekrutacji w Interzero

  Rozwiąż zadanie

  Taka mała próbka pracy lub szerzej zakrojone tzw. Assessment Centre pozwoli nam poznać z bliska Twoje umiejętności i wiedzę, a Ty będziesz mieć dodatkową informację, jak Twój potencjał wpisuje się w rolę, którą mamy do zaoferowania

  uścisk dłoni symbolizujący podpisanie umowy i początek kariery w Interzero

  Zacznij pracę

  Ciesz się nowymi możliwościami zawodowymi, jakie daje praca w Interzero

  Jak się u nas pracuje?

  Poznaj nas bliżej

  Aktualne oferty pracy

  Nie prowadzimy aktualnie interesującej Cię rekrutacji?
  Prześlij nam swoje CV i pozostańmy w kontakcie.

  Aplikuj!

  Sprawdź oferty pracy Interzero w innych krajach

  Dołącz do Interzero!


  drzewo dłonie ochrona środowiska

  Szkolenia i webinary

  Praktyczne szkolenia środowiskowe w formie stacjonarnej i zdalnej - online dla pracowników Twojej firmy

  Dla Twojej wygody przygotowaliśmy aż 3 rodzaje szkoleń środowiskowych dla pracowników Twojej firmy:

  1. Szkolenia stacjonarne – dopasowane do indywidualnych problemów Twojej spółki, wraz z opracowaniem gotowych rozwiązań i przeszkoleniem pracowników w siedzibie firmy lub innym wskazanym przez Ciebie miejscu.
  2. Szkolenia online – dopasowane do indywidualnych zagadnień i specyfiki Twojej firmy. Ten rodzaj szkolenia szczególnie rekomendujemy firmom w przypadku których trudne jest zebranie wszystkich uczestników w jednym miejscu.
  3. Webinary – temat cyklicznych webinariów wybierany jest przez specjalistów firmy Interzero.

  Wszystkie szkolenia gwarantują:

  • możliwość zadawania pytań na żywo,
  • wsparcie ekspertów z zakresu ochrony środowiska,
  • dostęp do przydatnych materiałów edukacyjnych (prezentacji, nagrań, skryptów),
  • dobrą orientację w zmianach prawnych dotyczących obowiązków środowiskowych,
  • otrzymanie imiennych certyfikatów uczestnictwa.

  Czekamy na Ciebie. Skontaktuj się z nami.

  logo Interzero

  biuro@interzero.pl

  +48 22 742 10 22


  piktogramy Wi-Fi, smartfona, kłódki, laptopa i koła zębatego symbolizujące politykę prywatności; w tle pan w koszuli

  Polityka prywatności

  Informacja na temat ochrony danych

  Spółki z grupy Interzero, tj.: Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Interzero Polska Sp. z o. o., Interzero Advisory Spółka z o.o., a także Interzero Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. bardzo poważnie traktują ochronę i bezpieczeństwo Państwa danych i biorą tę kwestię  pod uwagę w całej swojej działalności gospodarczej. W niniejszej informacji o ochronie danych, chcielibyśmy przedstawić przegląd aspektów naszych usług internetowych, istotnych  z punktu widzenia przepisów prawa w sprawie ochrony danych.

  W poniższych punktach wyjaśnimy:

  • Jakie dane gromadzimy podczas korzystania przez Państwa z naszych usług internetowych.
  • Do jakich celów spółki: Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Interzero Polska Sp. z o. o., Interzero Advisory Spółka z o.o., a także Interzero Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. przetwarzają te dane.
  • Jakie prawa i możliwości przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych.
  • W jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować w sprawie ochrony danych.

  Czego dotyczy niniejsza informacja o ochronie danych?

  Niniejsza informacja o ochronie danych dotyczy usług internetowych świadczonych przez Interzero  Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Interzero Polska Sp. z o. o., Interzero Advisory Spółka z o.o., a także Interzero Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w domenie interzero.pl oraz kontach mediów społecznościowych obsługiwanych przez Interzero na portalach FacebookTwitterLinkedIn i Xing (w dalszej części zwanymi „kontami w mediach społecznościowych”). Usługi internetowe spółek Interzero inne niż wymienione powyżej podlegają indywidualnym informacjom o ochronie danych, które można przeglądać na stronach internetowych, o których mowa.

  1. Administratorzy Państwa danych i kontakt z nimi

  Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (RODO) współadministratorami danych są:

  • Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000266658, kapitał zakładowy: 2.500.000,00 PLN, wpłacony w całości, NIP 5213409980, REGON 140718909, BDO 000000172;
  • Interzero Advisory Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000676980, kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN, wpłacony w całości, NIP 1132335293, REGON 017443900, BDO 000518378;
  • Interzero Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000459881, kapitał zakładowy: 105.000,00 PLN, wpłacony w całości, NIP 9512367010, REGON 146653200, BDO 000009153;
  • Interzero Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.  z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000925732, kapitał zakładowy: 5.000.000,00 PLN, wpłacony w całości, NIP 9512530326, REGON 520530764, BDO 000552505.

  W przypadku użycia w niniejszej informacji wyrazów „my”, „nas” lub „Interzero”, będzie to oznaczać wyłącznie Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz Interzero Polska Sp. z o. o., Interzero Advisory Spółka z o.o. a także Interzero Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

  Informujemy, że Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych – Panią Agnieszkę Radtke.

  We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z IOD pisząc na adres  iod@interzero.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa.

  Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Interzero Polska Sp. z o. o., Interzero Advisory Spółka z o.o., a także Interzero Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. zawarły stosowne porozumienie w sprawie współadministrowania danymi osobowymi. Ustaliliśmy, że w przypadku realizacji przez Państwa praw, o których mowa w dalszej części informacji, będziemy współdziałać, jednakże za podjęcie niezbędnych działań będzie odpowiadać Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A. np. będzie odpowiadać za poprawienie Państwa danych osobowych w przypadku zgłoszenia żądania ich sprostowania. Powyższe ustalenia nie wpływają na to, że mogą Państwo realizować swoje prawa wobec każdego z współadministratorów z osobna.

  2. Przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

  2.1. Automatyczne gromadzenie danych dostępowych

  Mogą Państwo odwiedzić naszą stronę internetową bez rejestrowania konta użytkownika oraz bez podawania danych osobowych w odpowiednich formularzach kontaktowych. Zostaną wówczas zebrane tylko dane dostępu, które są automatycznie przesyłane przez przeglądarkę. Obejmuje to na przykład Państwa identyfikację internetową (np. adres IP, identyfikatory sesji, identyfikatory urządzenia), informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, stronę, z której odwiedzają Państwo naszą stronę internetową (np. jeżeli odwiedzili Państwo jedną z naszych stron internetowych  za pośrednictwem łącza), nazwy żądanych plików (tj. które teksty, filmy, zdjęcia itp. przeglądali Państwo na naszych stronach internetowych), ustawienia językowe przeglądarki, wszelkie raporty o błędach i godziny dostępu. Dane te muszą zostać przetworzone w celu umożliwienia Państwu odwiedzania naszej strony internetowej i korzystania z niej w dogodny sposób oraz zapewnienie jej trwałej funkcjonalności i bezpieczeństwa. Dane dostępowe będą również przechowywane krótkoterminowo w wewnętrznych plikach logów, w celu uzyskania informacji statystycznych na temat korzystania z naszych stron internetowych. Pozwala nam to stale optymalizować naszą stronę internetową, biorąc  pod uwagę wzorce użytkowania i zasoby techniczne użytkowników oraz korygować awarie  i zagrożenia bezpieczeństwa. Informacje przechowywane w plikach logów nie pozwalają  na wyciągnięcie bezpośrednich wniosków na temat Państwa osoby – w szczególności, przechowujemy adresy IP tylko w formie skróconej, zanonimizowanej. Logi  są przechowywane przez 30 dni i archiwizowane po kolejnej anonimizacji. Podstawę prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

  2.2. Pliki cookie

  Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy własne pliki cookie oraz pliki cookie osób trzecich. Cookie to znormalizowany plik tekstowy przechowywany przez przeglądarkę przez określony czas. Pliki cookie umożliwiają lokalne przechowywanie informacji, takich jak ustawienia językowe i tymczasowe identyfikatory, które podczas kolejnych odwiedzin użytkownika na stronie są przesyłane przez przeglądarkę z powrotem do serwera, który wysłał pliki cookie. W ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki mogą Państwo wyświetlać  i usuwać używane pliki cookie. Mogą Państwo dostosować ustawienia przeglądarki według własnego uznania i w ten sposób, na przykład, odmówić przyjęcia plików cookie od osób trzecich lub wszystkich plików cookie. Należy pamiętać, że w tym przypadku, mogą Państwo nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszych stron internetowych.

  Nasze własne pliki cookie służą do tego, aby odwiedzanie naszych stron internetowych było bardziej przyjazne dla użytkownika i bezpieczne. Podstawą prawną przetwarzania danych  w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na tym, by dostarczać bezpieczne i odpowiednie treści użytkownikom naszych stron internetowych. Do celów analizy internetowej i marketingu używamy plików cookie osób trzecich. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcjach 2.5 i 2.6 niniejszej Informacji  o ochronie danych.

  2.3. Państwa wiadomości i komunikacja

  Zbieramy wszystkie informacje i wszystkie dane, które przekazują Państwo nam  za pośrednictwem naszych stron internetowych. Na przykład, mogą Państwo w różnych miejscach na naszych stronach internetowych, korzystając z funkcji takich jak formularz kontaktowy lub funkcja kontaktu, wysyłać nam wiadomości, a w niektórych przypadkach pliki (np. dokumenty w formacie PDF). Wszelkie informacje obowiązkowe dla tych funkcji  są oznaczone, jako takie. Informacje, które Państwo podają, będą używane przez nas wyłącznie w celu przetworzenia Państwa wniosku.

  Usuniemy dane zgromadzone w ten sposób, gdy ich przechowywanie nie będzie  już wymagane, lub ograniczymy ich przetwarzanie, jeżeli istnieją ustawowe obowiązki dotyczące zachowania danych.

  Ujawnienie Państwa wiadomości innej spółce Interzero lub zewnętrznej stronie trzeciej zostanie dokonane tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji Państwa wniosku (np., ujawniamy Państwa wiadomość innej spółce z Grupy Interzero, jeżeli ta ostatnia jest odpowiedzialna za rozpatrzenie Państwa prośby).  W przypadku, gdy nie życzą sobie Państwo, aby Państwa wiadomość została ujawniona innej spółce, możliwe jest zawarcie takiej informacji – oczywiście również w ramach środka zapobiegawczego – bezpośrednio w wiadomości. Przekażemy Państwa wiadomość innej spółce bez informacji, które mogłyby umożliwić Państwa identyfikację (np. imię i nazwisko, numer klienta lub dane kontaktowe).

  Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w formularzu kontaktowym jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO.

  W zakresie, w którym wyrazili Państwo zgodę na ujawnienie lub przetwarzanie w innym miejscu danych, które nam przekazano np. subskrypcji newslettera, podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO.

  W przypadku naszych klientów i kontrahentów będących osobami fizycznymi, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją umowy, której są Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO. Ponadto w sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze (m.in. wynikających z przepisów podatkowych) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dochodzenie i egzekucja przysługujących roszczeń.

  Wprawdzie udostępniamy wszelkie materiały informacyjne Interzero – broszury, certyfikaty, raporty i magazyny, lecz nie pobieramy przy tej okazji żadnych danych osobowych.

  2.4. Wykorzystanie filmów z YouTube

  Wykorzystujemy filmy z YouTube na częściach naszych stron internetowych. YouTube  to otwarty serwis internetowy, który umożliwia bezpłatne umieszczanie, odtwarzanie strumieniowe, ocenianie i komentowanie filmów obsługiwany przez firmę Google company YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). Filmy z YouTube można odtwarzać bezpośrednio na naszych stronach internetowych. Są one osadzone  w „rozszerzonym trybie ochrony danych”, tj. żadne dane na Państwa temat, jako użytkownika nie będą przesyłane do YouTube, w przypadku, gdy nie odtwarzają Państwo filmów. Dane będą przesyłane do YouTube tylko wtedy, gdy odtwarzają Państwo filmy. Nie mamy wpływu na taką transmisję danych. Jeżeli dane osobowe są przesyłane do Stanów Zjednoczonych, są one chronione na podstawie uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, do której przystąpiły Google  i YouTube.

  Podczas gdy odwiedzają Państwo witrynę internetową z umieszczonymi na niej filmami  z YouTube, YouTube i Google uzyskują w ten sposób dane dostępu oraz informacje,  że odwiedzili Państwo stronę w naszej witrynie, o której mowa. Stanie się tak niezależnie  od tego, czy są Państwo zalogowani do serwisu YouTube czy Google. W przypadku, gdy  są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane będą kojarzone bezpośrednio z Państwa kontem Google. W przypadku, gdy nie chcą Państwo, aby były powiązane z Państwa profilem w YouTube, muszą się Państwo wylogować przed odtworzeniem filmu. YouTube  i Google mogą wykorzystywać dane dostępowe do tworzenia profili użytkowników w celach marketingowych, badań marketingowych i projektowania własnych witryn internetowych  w oparciu o potrzeby użytkowników. Mają Państwo prawo sprzeciwić się utworzeniu takich profili użytkowników. W takim przypadku sprzeciw należy wysłać bezpośrednio do YouTube. Więcej informacji znajdą Państwo w Zasadach dotyczących prywatności Google, które dotyczą także YouTube.

  Podstawą prawną powyższego przetwarzania danych w zakresie, w którym jesteśmy administratorem jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

  2.5. Narzędzia analityczne

  2.5.1. Google Analytics

  Nasze strony internetowe korzystają z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych udostępnianej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do zbierania danych dostępowych podczas odwiedzania naszych stron internetowych. Takie dane dostępu zostaną w naszym imieniu włączone w poddane pseudonimizacji profile użytkowników i przesłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej, Państwa adres IP zostanie zanonimizowany. Dlatego nie wiemy, które profile użytkowników należą  do konkretnego użytkownika. Nie możemy zidentyfikować Państwa na podstawie danych zebranych przez Google, ani nie możemy powiedzieć, w jaki sposób korzystają Państwo  z naszych stron internetowych. W wyjątkowych przypadkach, gdy dane osobowe  są przekazywane do Stanów Zjednoczonych, są one chronione w ramach Tarczy Prywatności pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, do której przystąpiła firma Google. W ten sposób przetwarzanie danych przeprowadzone przez Google Analytics podlega decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony, tzn. poziom ochrony danych uznaje się za odpowiedni, nawet, jeśli przetwarzanie odbywa  się w Stanach Zjednoczonych w ramach wyjątku.

  Google wykorzysta informacje uzyskane za pomocą plików cookie w celu oceny korzystania z naszych witryn internetowych, sporządzania raportów dotyczących tej działalności  na stronie internetowej oraz świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem  z witryny i Internetu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Zasady dotyczące prywatności Google Analytics.

  W każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec wspomnianemu powyżej opracowywaniu i ocenie pseudonimizowanych profili użytkowników przez Google. W tym celu, przysługują Państwu różne opcje:

  (1) Mogą Państwo ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z Google Analytics.

  (2) Mogą Państwo dostosować swoje ustawienia reklam Google.

  (3) Mogą Państwo zainstalować wtyczkę rezygnacji dostarczoną przez Google pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de w przeglądarce Firefox, Internet Explorer  lub Chrome (ta opcja nie działa na urządzeniach mobilnych).

  2.5.2. Menedżer tagów (znaczników) Google

  Nasza strona internetowa korzysta z Google Tag Managera, usługi świadczonej  przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Menedżer tagów służy do skuteczniejszego zarządzania znacznikami witryny. Znacznik strony internetowej jest symbolem zastępczym, który jest przechowywany w kodzie źródłowym naszej witryny, aby na przykład uchwycić osadzanie często używanych elementów strony internetowej (np. kodu usługi analizy internetowej). Menedżer tagów Google działa bez użycia plików cookie. Dane będą przetwarzane częściowo na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli dane osobowe są przesyłane do Stanów Zjednoczonych, są one chronione w ramach Tarczy Prywatności pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, do której przystąpiła firma Google. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. nasz uzasadniony interes w komercyjnej działalności naszej strony internetowej. Więcej informacji znajdą Państwo w Informacje Google o Menedżerze tagów.

  2.6. Pozostałe narzędzia dostarczane przez osoby trzecie

  2.6.1. Google ReCAPTCHA

  Wbudowaliśmy funkcję identyfikacji botów, np. dla wpisów w formularzach internetowych (Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na stronie firmy robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do badania,  czy zachowania użytkowników naszej strony internetowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP), dostarczoną przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

  Zasady prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated

  2.6.2. Mapy Google

  Ze względu na nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w efektywnym kształtowaniu swojej oferty internetowej używamy na naszej stronie internetowej wtyczki serwisu internetowego Google Maps. Operatorem Google Maps jest firma Google Inc.,  z siedzibą w USA, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View. Google posiada certyfikat Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i w związku z tym gwarantuje poszanowanie europejskiego prawa o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).  Kiedy używają Państwo Google Maps na naszej stronie internetowej, informacje  o skorzystaniu z tej strony internetowej i Państwa adres IP są przekazywane do serwera Google w USA i na tym serwerze zapisywane. Dezaktywując Javascript w swojej przeglądarce uniemożliwią Państwo wykonywanie funkcji Google Maps. Jednak wtedy nie będą Państwo mogli też korzystać z map wyświetlanych na naszej stronie internetowej. Korzystając z naszej strony internetowej, deklarują Państwo swoją zgodę na opisaną rejestrację i przetwarzanie informacji przez Google Inc. Bliższe informacje o postanowieniach w sprawie ochrony danych i warunków użytkowania Google Maps można uzyskać tutaj: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

  2.6.3. MyFonts

  Nasza strona internetowa wykorzystuje również zewnętrzne czcionki dostarczone przez MyFonts Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA (zwane dalej „MyFonts”). Czcionki te są umieszczane poprzez nawiązanie połączenia z serwerem MyFonts. Aby dostarczyć pliki czcionek do przeglądarki, Państwa adres IP jest przekazywany przynajmniej do serwera MyFonts podczas odwiedzania naszej witryny. Dalsze informacje (np. nazwa odwiedzanej strony internetowej, data i godzina wysłania zapytania, rodzaj używanej przeglądarki) mogą również zostać przesłane do MyFonts. Aby uniemożliwić wykonanie kodów JavaScript przez MyFonts, mogą Państwo wyłączyć obsługę JavaScript  w przeglądarce lub zainstalować program blokujący JavaScript (np. www.noscript.net, www.ghoserty.com).  Więcej informacji na temat prywatności danych można znaleźć na stronie MyFonts, klikając poniższe łącze: https://www.myfonts.com/info/legal/#Privacy. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (równowaga interesów wynikająca z naszego uzasadnionego interesu w ocenie ogólnego sposobu użytkowania).

  3. Przetwarzanie danych podczas korzystania z naszego portalu kariery

  Mogą Państwo ubiegać się o stanowiska opisane w naszych ofertach pracy na portalu kariera. Celem zbierania danych jest wybór kandydatów na potrzeby potencjalnego zatrudnienia. Aby otrzymać i przetworzyć wniosek, zbieramy następujące dane,  w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, dokumenty aplikacyjne (np. referencje, życiorys zawodowy (CV)), najwcześniejszy termin, w którym można podjąć pracę  i oczekiwania finansowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie imię, nazwisko, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia w przypadku odpowiedzi na zamieszczone przez nas ogłoszenie rekrutacyjne jest art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO w związku z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917). Podstawą prawną przetwarzania innych danych, niż wskazane wyżej, oraz przetwarzania danych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest art. 6  ust. 1 lit. a) RODO, tj. udzielona przez Państwa zgoda.

  4. Przetwarzanie danych na potrzeby kont mediów społecznościowych

  Interzero jest reprezentowany w następujących sieciach własnych kont mediów społecznościowych:

  Na tych stronach informujemy o najnowszych wiadomościach z Interzero oraz o wszystkim, co robimy, i cieszymy się, że możemy korzystać z udogodnień udostępnianych przez sieci społecznościowe do bezpośredniej komunikacji z ich członkami.

  Należy jednak pamiętać, że nie mamy pełnego wpływu na przetwarzanie danych przez sieci społecznościowe. Dlatego prosimy o dokładne sprawdzenie, jakie dane osobowe i jakie wiadomości wysyłają Państwo do nas za pośrednictwem sieci społecznościowych oraz,  w przypadku wątpliwości, skorzystanie z innych sposobów kontaktu z nami, które zapewniamy. Nie ponosimy odpowiedzialności za postępowanie operatorów tych sieci społecznościowych i ich innych członków, odpowiadamy wyłącznie za własne działania lub zaniechania.

  W przypadku, gdy porozumiewają się Państwo z nami za pośrednictwem naszych kont społecznościowych, przetwarzamy informacje dostarczone nam w tym celu przez daną sieć społecznościową (np. Państwa imię i nazwisko, Państwa strona profilu i treść wiadomości, które do nas Państwo wysłali) zgodnie z celem, na potrzeby, którego Państwo je wysłali (np. zgłoszenia serwisowe, sugestie i krytyka). Usuniemy dane zgromadzone w ten sposób, gdy ich przechowywanie nie będzie już konieczne, lub ograniczymy ich przetwarzanie, jeżeli istnieją ustawowe obowiązki dotyczące zatrzymywania danych. W przypadku postów publicznych na naszych kontach w mediach społecznościowych, decydujemy w każdym indywidualnym przypadku, ważąc interesy Państwa oraz nasze, czy i kiedy możemy usunąć wspomniane posty.

  Podstawa prawna powyższego przetwarzania danych zależy od celu przesłania wiadomości. Jeżeli celem jest skorzystanie z naszej obsługi klienta lub złożenie wniosku o świadczenie  ze strony Interzero, podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W przeciwnym razie podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). W zakresie, w którym Użytkownik zgodził się na przetwarzanie powyższych danych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  5. Ujawnianie danych

  5.1 Zasady

  Ujawniamy Państwa dane, tylko, jeżeli:

  • Udzielili Państwo na to wyraźnej zgody, zgodnie z artykułem 6 ust. (1) lit. a) RODO
  • Ujawnienie jest konieczne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu wniesienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych spółek Interzero i nie ma podstaw, aby przypuszczać,  że mają Państwo istotny interes w tym, aby Państwa dane nie były ujawniane, który ma nadrzędne znaczenie nad naszym prawnie uzasadnionym interesem,
  • Mamy ustawowy obowiązek ujawnienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • Ujawnienie jest dozwolone przez prawo i jest konieczne na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO  w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy

  5.2. Ujawnianie informacji zewnętrznym dostawcom usług Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz Interzero Polska Sp. z o. o., Interzero Advisory Spółka z o.o., a także Interzero Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

  Część przetwarzania danych określona w niniejszej informacji o ochronie danych może zostać w naszym imieniu wykonana przez zewnętrznych dostawców usług. Wraz  z dostawcami usług wymienionymi w niniejszym zawiadomieniu o ochronie danych mogą to być w szczególności centra danych, które przechowują nasze strony internetowe i bazy danych, dostawcy usług IT, którzy utrzymują nasze systemy oraz konsultanci korporacyjni.

  W przypadku, gdy ujawnimy dane naszym dostawcom usług, dostawcy ci mogą wykorzystywać te dane wyłącznie do wykonywania swoich zadań. Tacy dostawcy usług  są starannie dobrani i działają na nasze zlecenie. Są zobowiązani umową do przestrzegania naszych instrukcji, mają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą, i są regularnie przez nas monitorowani.

  Gdybyśmy, oprócz powyższej informacji o ochronie danych, przekazali Państwa dane usługodawcy zlokalizowanemu w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), poinformujemy Państwa osobno o tym fakcie, gdy okaże się to konieczne, oraz przekażemy określone gwarancje, na których oparty jest ten przekaz danych. W przypadku, gdyby chcieli Państwo otrzymać kopie gwarancji poświadczających odpowiedni poziom ochrony danych, uprzejmie prosimy o kontakt z nami (patrz sekcja 1).

  6. Okres przechowywania

  O ile niniejsza informacja o ochronie danych nie stanowi inaczej, przechowujemy dane  i wykorzystujemy je tylko tak długo, jak jest to konieczne do wykonywania naszych obowiązków umownych lub ustawowych, lub do celu, dla którego dane zostały zgromadzone. Po upływie ustawowego terminu przedawnienia ograniczymy ich przetwarzanie, tj. od tego momentu dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków ustawowych.

  Natychmiast usuniemy Państwa dane, chyba, że nadal będziemy ich potrzebować  do momentu zakończenia ustawowego terminu przedawnienia w celach dowodowych,  w roszczeniach cywilnych lub w celu przestrzegania ustawowych okresów przechowywania. Nawet później może być konieczne przechowywanie danych w celach rachunkowych. Mamy obowiązek tego dokonać, aby spełnić ustawowe zasady przechowywania dokumentacji, które mogą wynikać z ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy  i finansowaniu terroryzmu i innych. Okresy przechowywania określone w tych ustawach trwają maksymalnie do 6 lat licząc od końca adekwatnego roku kalendarzowego.

  Podstawą prawną takiej ochrony danych do celów zgodności z ustawowymi obowiązkami  w zakresie dokumentacji i przechowywania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

  7. Prawa przysługujące użytkownikowi

  W przypadku, gdy chcą Państwo skorzystać z przysługującego Państwu prawa do wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu, wystarczy przesłać powiadomienie, bez określonych wymagań formalnych, na dane kontaktowe określone w sekcji 1.

  Wycofanie zgody

  Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać wszelkie
  świadczenie zawierające zgodę, które zostało nam przekazane. To spowoduje, że nie będziemy w stanie kontynuować przetwarzania danych na podstawie takiej zgody przyszłości. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na mocy wspomnianej zgody do momentu jej wycofania.

  Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

  O ile przetwarzamy Państwa dane na podstawie uzasadnionego interesu zgodnie z artykułem 6 ust. 1 pkt f)  RODO, mają Państwo zgodnie z art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli uzasadnia to Państwa szczególna sytuacja, lub też sprzeciw został skierowany wobec marketingu bezpośredniego. W tym ostatnim przypadku mają Państwo ogólne prawo do złożenia sprzeciwu, który zostanie zrealizowany, nawet jeśli nie zostaną podane powody.

  9. Bezpieczeństwo danych

  Utrzymujemy środki techniczne odpowiednie do zagwarantowania bezpieczeństwa danych  w naszych usługach online, w szczególności w celu ochrony Państwa danych przed niebezpieczeństwami związanymi z transmisją danych i przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich. Środki te są stale korygowane, aby odzwierciedlały najnowszy stan technologii. Aby zabezpieczyć dane osobowe, które podali Państwo na naszej stronie, korzystamy z TLS (Transport Layer Security), który szyfruje wprowadzone informacje.

  10. Zmiany niniejszej Informacji o ochronie danych

  Co pewien czas będziemy dokonywać aktualizacji niniejszej Informacji o ochronie danych  na przykład, gdy dokonamy modyfikacji naszej strony internetowej lub jeśli przepisy ustawowe lub oficjalne przepisy ulegną zmianie.