Obsługa systemu kaucyjnego – usługi dla producentów, dystrybutorów i podmiotów reprezentujących

Na mocy nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, od 2025 r. w Polsce zostanie wprowadzony system kaucyjny obejmujący jedno- i wielorazowe opakowania na napoje. Przepisy adresowane są do producentów wprowadzający napoje w opakowaniach oraz dystrybutorów napojów w opakowaniach objętych kaucją i nakładają na nich szereg nowych obowiązków prawnych.

Jesteś producentem lub sprzedawcą i przystępujesz do systemu kaucyjnego jako uczestnik? Potrzebujesz wsparcia w realizacji nowych obowiązków wynikających z ustawy kaucyjnej? Chcesz stworzyć własny system kaucyjny?

Skorzystaj z wiedzy ekspertów Interzero. Oferujemy fachowe doradztwo dla firm tworzących i uczestniczących w systemie kaucyjnym: dla producentów i dystrybutorów oraz dla podmiotów reprezentujących. Zapewniamy kompleksową obsługę systemów kaucyjnych m.in. w zakresie odbiorów i logistyki opakowań i odpadów opakowaniowych oraz ich zagospodarowania.

Jesteś producentem napojów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym?

Czy wiesz, że:

 • masz obowiązek osiągnięcia wysokiego ustawowego poziomu selektywnej zbiórki opakowań i odpadów opakowaniowych? W 2025 r. musisz zebrać ich 77%, a w 2029 r. aż 90%,
 • musisz prowadzić szczegółową ewidencję opakowań objętych systemem kaucyjnym, które wprowadzisz na rynek,
 • jesteś zobowiązany umieścić na opakowaniach podlegających kaucji specjalne oznakowanie?

Zapewnimy Ci realizację ustawowych obowiązków oraz intuicyjne narzędzia do raportowania i ewidencjonowania

Świadczymy usługi doradcze i konsultacyjne dla firm wprowadzających napoje w opakowaniach objętych kaucją. Naszym klientom oferujemy też szereg narzędzi cyfrowych, które uproszczą i przyspieszą realizację obowiązków prawnych wynikających z ustawy kaucyjnej.

Dzięki usługom Interzero, zyskasz:

 • fachowe doradztwo (m.in. w zakresie oznakowania opakowań objętych kaucją),
 • sprawne rozliczenia kaucji pomiędzy uczestnikami systemu kaucyjnego (clearing),
 • dostęp do Platformy Odpadowej Interzero – cyfrowego narzędzia do zarządzania logistyką odpadów i raportowaniem BDO,
 • gwarancję dostępu do rekcyklatu w ilości wymaganej ustawą i zgodnej z zapotrzebowaniem Twojej firmy,
 • bezproblemowe osiągnięcie minimalnych ustawowych poziomów selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów.

Jesteś sprzedawcą napojów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym?

Od 2025 r. Twoim obowiązkiem jest:

 • zawarcie umowy z przynajmniej jednym (a w przypadku powierzchni handlowej pow. 200m2 – z każdym) podmiotem reprezentującym w systemie kaucyjnym,
 • pobieranie kaucji przy sprzedaży napojów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym,
 • odbieranie pustych opakowań i odpadów opakowaniowych oraz zwracanie kaucji (w przypadku powierzchni handlowej pow. 200m2),
 • rozliczanie kosztów zbiórki opakowań i odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym z podmiotem reprezentującym,
 • ewidencjonowanie liczby nabytych, sprzedanych i zwróconych opakowań objętych kaucją,
 • informowanie konsumentów m.in. znaczeniach oznakowań, systemach zwrotu, zbierania i recyklingu opakowań objętych kaucją.

Dostarczymy Ci rozwiązania ułatwiające zbieranie i logistykę odpadową oraz przejmiemy obowiązek raportowania.

Od ponad 30 lat świadczymy usługi logistyki odpadowej i tworzymy rozwiązania usprawniające gospodarkę odpadami w każdej firmie. Naszym klientom dostarczamy cyfrowe narzędzia zintegrowane z systemem BDO, które automatyzują ewidencję odpadów. Przejmujemy też obowiązki raportowania, eliminując ryzyko błędów i oszczędzając Twój czas.

Sprzedawcom uczestniczącym w systemie kaucyjnym zapewniamy:

 • dostarczenie wybranego butelkomatu lub organizację systemu workowego,
 • usługi odbioru opakowań i odpadów opakowaniowych objętych kaucją,
 • intuicyjną platformę online ułatwiającą zarządzanie odbiorami odpadów i raportowanie w systemie BDO,
 • kompleksowe doradztwo, m.in. w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego.

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem modułowych butelkomatów Sielaff na terenie Polski. Oferujemy dostarczenie i montaż konkretnego butelkomatu, lokalny serwis urządzeń, przeglądy 2 razy w roku i rozszerzoną, 5-letnią gwarancję.

Chcesz utworzyć lub już utworzyłeś własny podmiot reprezentujący?

Polski system kaucyjny zorganizowany jest wokół podmiotu reprezentującego, który tworzy system kaucyjny, zawiera umowy z producentami i dystrybutorami oraz odpowiada za sprawne funkcjonowanie i realizację ustawowych obowiązków swoich uczestników.

Pomożemy Ci w budowaniu, kształtowaniu i obsłudze nowego lub istniejącego systemu kaucyjnego

Jesteśmy liderem branży odzysku opakowań w Polsce i mamy ponad 10-letnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze systemów kaucyjnych w innych państwach. Łączymy międzynarodowe know-how ze zdobywanym na rynku krajowym doświadczeniem w gospodarce odpadami, logistyce odpadowej, recyklingu i zamykaniu obiegu surowców. Mamy wsparcie ekspertów z krajów, w których od lat z powodzeniem funkcjonuje system kaucyjny (Niemcy, Chorwacja) oraz z państw, gdzie Interzero aktywnie uczestniczy w pracach nad wprowadzeniem systemu kaucyjnego (Włochy).

Podmiotom reprezentującym w systemie kaucyjnym oferujemy:

 • zbudowanie od podstaw systemu kaucyjnego dostosowanego do potrzeb uczestników,
 • doradztwo i konsultacje na każdym etapie tworzenia i funkcjonowania systemu kaucyjnego,
 • dostarczenie systemu operacyjnego pozwalającego na bieżąco monitorować ilość opakowań w systemie kaucyjnym oraz środki finansowe pochodzące z kaucji,
 • prowadzenie pełnej ewidencji i przejęcie obowiązku sprawozdawczości związanej z gospodarowaniem opakowaniami objętymi systemem kaucyjnym,
 • przejęcie obowiązku rozliczania kaucji pomiędzy uczestnikami systemu kaucyjnego (clearing),
 • organizację zbiórki opakowań i odpadów opakowaniowych objętych kaucją (butelkomaty, system workowy),
 • zapewnienie logistyki systemu kaucyjnego – organizację odbiorów zwróconych opakowań i odpadów opakowaniowych z jednostek handlowych i centrów logistyki oraz ich transport w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i szczelność systemu,
 • przygotowanie odpadów opakowaniowych do przetworzenia (sortowanie, przeliczanie) oraz ich zagospodarowanie,
 • przetworzenie odpadów i zapewnienie recyklatu dla producentów uczestniczących w systemie kaucyjnym.

Dzięki naszym usługom, zapewnisz producentom uczestniczącym w Twoim systemie kaucyjnym osiągnięcie wymaganych ustawowo poziomów zbiórki oraz recyklingu i unikniesz ponoszenia kosztów związanych z wniesieniem opłaty produktowej.

System kaucyjny PIOIRO – przystąp do systemu stworzonego przez ekspertów Interzero

Od momentu opublikowania nowelizacji wprowadzającej system kaucyjny w Polsce, Interzero aktywnie uczestniczy w tworzeniu systemu kaucyjnego PIOIRO. Nie jesteśmy jedynie uczestnikami – naszym celem jest kreowanie systemu kaucyjnego zgodnie z potrzebami naszych klientów oraz w oparciu o naszą wiedzę i praktykę w zakresie funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów w Polsce i systemów kaucyjnych w innych państwach europejskich.

System kaucyjny w Polsce – często zadawane pytania

Zgodnie z przepisami ustawy kaucyjnej, w Polsce kaucją zostaną objęte następujące opakowania:

 • butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3l,
 • szklane butelki wielokrotnego użytku na napoje o pojemności do 1,5l,
 • opakowania metalowe na napoje o pojemności do 1l.

Maksymalna wysokość kaucji została ustalona w ustawie kaucyjnej na poziomie 2 zł.

Dokładna wysokość kaucji za opakowania objęte systemem depozytowym zostanie określona w rozporządzeniu wydanym na podstawie delegacji zawartej w ustawie kaucyjnej.

Jeśli prowadzisz jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, która oferuje napoje w opakowaniach objętych kaucją, jesteś zobowiązany do przystąpienia do systemu kaucyjnego minimum w zakresie pobierania kaucji. Jeśli powierzchnia handlowa tej jednostki wynosi powyżej 200m2, musisz przystąpić do systemu kaucyjnego również w zakresie zwrotu kaucji i odbioru opakowań i odpadów opakowaniowych objętych kaucją.

Jeśli jesteś producentem (wprowadzającym) napoje w opakowaniach objętych kaucją, to nie jesteś prawnie zobowiązany do przystąpienia do systemu kaucyjnego. Musisz jednak liczyć się z faktem, że nie wykonasz wtedy obowiązku zapewnienia poziomu zbierania poprzez system kaucyjny i będziesz musiał samodzielnie wyliczyć i wnieść opłatę produktową.

Każdy z podmiotów wprowadzających napoje w opakowaniach objętych kaucją jest zobowiązany do osiągnięcia następujących poziomów selektywnej zbiórki opakowań:

 • butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3l:
  • 77% w 2025 r.,
  • 81% w 2026 r.,
  • 84% w 2027 r.,
  • 87% w 2028 r.,
  • 90% 2 2029 r.,
 • szklane butelki wielokrotnego użytku na napoje o pojemności do 1,5l:
  • 77% w 2025 r.,
  • 81% w 2026 r.,
  • 84% w 2027 r.,
  • 87% w 2028 r.,
  • 90% 2 2029 r.,
 • opakowania metalowe na napoje o pojemności do 1l:
  • 77% w 2025 r.,
  • 81% w 2026 r.,
  • 84% w 2027 r.,
  • 87% w 2028 r.,
  • 90% 2 2029 r.

Wprowadzający produkty w opakowaniach objętych kaucją, którzy przystąpili do systemu kaucyjnego i nie osiągnęli minimalnych poziomów zbiórki, są zobowiązani do wniesienia opłaty produktowej. Maksymalna stawka opłaty produktowej dla opakowań wynosi 25 zł za 1 kg. Opłatę tę wnoszą solidarnie z podmiotem reprezentującym w proporcjach 50:50.

Wprowadzający, którzy nie przystąpili do systemu kaucyjnego, muszą samodzielnie wyliczyć i uiścić całą należną opłatę produktową.

Kontakt

systemkaucyjny@interzero.pl

  Udostępnij przez: