Environmental Sustainability Dashboard – narzędzie do raportowania niefinansowego ESG

Nowe obowiązki prawne przedsiębiorców i rosnące znaczenie zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem sprawiają, że raportowanie niefinansowe ESG staje się coraz większym wyzwaniem dla wielu firm. Aby usprawnić procesy zbierania danych oraz monitoringu i analizy wskaźników ESG, stworzyliśmy Environmental Sustainability Dashboard – usługę consultingową połączoną z narzędziem do raportowania ESG.

Raportowanie ESG – czy to też Twój obowiązek?

Obowiązek raportowania niefinansowego ESG został wprowadzony na mocy dyrektywy CSRD. Przepisy uchwalono w 2022 r., a od 2024 r. wiele firm będzie musiało składać coroczne raporty ESG opracowane zgodnie z Europejskimi Standardami Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju tzw. ESRS.

Już teraz obowiązek raportowania niefinansowego ESG dotyczy niemal 4 tys. polskich firm. W kolejnych latach będzie on systematycznie rozszerzany zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • od 2024 r. tzw. spółki zainteresowania publicznego osiągające przychody pow. 50 mln EUR i zatrudniające min. 500 osób,
 • od 2025 r. wszystkie duże firmy lub podmioty dominujące dużych grup spełniające minimum 2 z podanych kryteriów: przychody min. 50 mln EUR, pow. 250 zatrudnionych osób, suma bilansowa min. 25 mln EUR,
 • od 2026 r. średnie i małe spółki giełdowe spełniające minimum 2 z podanych kryteriów: suma bilansowa min. 5 mln EUR i przychód min. 10 mln EUR dla małych spółek lub suma bilansowa min. 25 mln EUR i przychód min. 50 mln EUR dla średnich spółek.

W obszarze środowiskowym, raporty ESG obejmą m.in. dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych, sposobu i stopnia oddziaływania firmy na środowisko oraz stanu wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

Przygotuj się na raportowanie niefinansowe ESG z Environmental Sustainability Dashboard

Environmental Sustainability Dashboard to usługa doradcza, z którą przygotujesz swoją firmę na obowiązkowe raportowanie ESG. Nasze rozwiązanie składa się z doradztwa w zakresie oceny wpływu na środowisko w odniesieniu do potrzeb naszego klienta, wspartego platformą internetową.

Dzięki Environmental Sustainability Dashboard:

 • wyliczysz kluczowe środowiskowe czynniki ESG swojej firmy, które są niezbędne do raportowania niefinansowego,
 • unikniesz kar finansowych za niedotrzymanie obowiązku raportowania ESG i zmniejszysz ryzyko utraty reputacji firmy,
 • z wyprzedzeniem zidentyfikujesz dane Twojej firmy mające wpływ na ocenę ESG w obszarze środowiskowym,
 • zyskasz czas na wprowadzenie działań, które poprawią rating ESG firmy i wzmocnią jej pozycję na rynku,
 • zgromadzisz dane objęte raportem ESG w przejrzystym, cyfrowym Dashboardzie,
 • zyskasz możliwość stałego monitorowania środowiskowych wskaźników KPI swojej firmy,
 • zaraportujesz czynniki ESG w sposób odpowiadający potrzebom inwestorów oraz kontrahentów Twojej firmy,
 • zmniejszysz wpływ firmy na środowisko.

Environmental Sustainability Dashboard – kompleksowy consulting ESG w obszarze środowiskowym

Kluczowym elementem Environmental Sustainability Dashboard jest doradztwo w procesie przygotowania i agregacji danych do raportu ESG. Ze względu na mnogość i stopień rozproszenia tych informacji, ich samodzielny wybór i gromadzenie mogą być czasochłonne oraz sprzyjać powstawaniu kosztownych błędów.

Interzero oferuje pełne wsparcie w zrozumieniu i wdrożeniu standardów ESG oraz doradztwo w procesie tworzenia raportu ESG: od wyboru zakresu danych aż po przygotowanie ostatecznej wersji dokumentu. Aby spełnić najwyższe standardy raportowania, usługa Environmental Sustainability Dashboard składa się z kilku starannie zaplanowanych etapów:

wykres przedstawiający proces usługi raportowania ESG
 • Analiza kontekstowa – wstępne badanie kontekstu i otoczenia biznesowego firmy,
 • Gromadzenie danych – zebranie i konfiguracja danych wejściowych, wsparcie w wyborze środowiskowych wskaźników KPI,
 • Wyliczenia – wprowadzenie danych do narzędzia i raport otwarcia wykonany zgodnie z wymaganiami taksonomii UE i dyrektywy CSRD oraz z możliwością uwzględnienia innych międzynarodowych standardów raportowania i wytycznych branżowych,
 • Ocena KPI – mapowanie ryzyk, krytyczny przegląd wyników i wielowymiarowa analiza rzeczywistego wpływu firmy na środowisko,
 • Poprawa efektywności środowiskowej firmy – opracowanie planu działań korygujących, wyznaczenie celów krótko- i długoterminowych,
 • Wsparcie w procesie zmian – działania konsultingowe, bieżące dostosowywanie celów, doradztwo środowiskowe.

Metody obliczania wskaźników ESG zgodne z dyrektywą CSRD

Wskaźniki ESG i zrównoważonego rozwoju Twojej firmy wyliczane są zgodnie z oficjalnymi, międzynarodowymi standardami:

 • wytycznymi do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju (GRI),
 • Greenhouse Gas (GHG Protocol),
 • Cumulative Energy Demand (CED),
 • Circularity Index (MCI). Dane zostaną zaktualizowane do odpowiedniego standardu ISO.

Zastosowana metodologia jest kompatybilna z wymogami dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) oraz standardami sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS).

Dodatkowo uwzględniamy szereg KPI dostosowanych do potrzeb klienta (emisje, energia, materiały, odpady, woda).

Pulpit nawigacyjny ESD – cyfrowe narzędzie do raportowania ESG

Integralnym elementem usługi ESD jest cyfrowa platforma umożliwiająca śledzenie wskaźników KPI, monitorowanie czynników ESG oraz tworzenie raportów zawierających opracowania niefinansowych danych firmy. W panelu platformy ESD znajdziesz dynamicznie publikowane KPI, które mogą być wyświetlane wielopoziomowo (kokpit menedżerski, główne wskaźniki, kategorie oddziaływania, szczegóły dotyczące KPI).

Pulpit nawigacyjny ESD umożliwia przypisywanie pracownikom ról (C-level, kadra kierownicza, marketing, menedżerowie, pracownicy techniczni) oraz określanie poziomów dostępów do danych.

Monitoruj wskaźniki ESG i zrównoważonego rozwoju firmy

Cyfrowy Dashboard składa się z wykresów, grafik i tabel zawierających: główne środowiskowe wskaźniki KPI, informacje o kategoriach wpływu oraz szczegółowe informacje o KPI.

Dostępne w narzędziu dane przedstawione są w przejrzystej, graficznej formie, co ułatwia ich analizę i krytyczny przegląd osiąganych wyników.

Twórz raporty spełniające standardy ESRS

Z poziomu pulpitu nawigacyjnego możesz generować raporty zawierające opracowanie wskaźników KPI:

 • za dowolnie wybrany okres,
 • na poziomie grupy lub kraju,
 • w formacie .pdf lub .xls.

Zakres raportu można dowolnie dostosować, np. wyłączając niektóre sekcje raportów na użytek wewnętrzny lub tworząc pełny raport ESG do publikacji.

Rozwiń swoją firmę z usługą Environmental Sustainability Dashboard od Interzero

Dzięki usłudze Environmental Sustainability Dashboard zaczniesz podejmować świadome decyzje, ukierunkowane na zrównoważony rozwój firmy i dowiesz się, jak skutecznie zarządzać kwestiami związanymi z ochroną środowiska. Eksperci Interzero będą towarzyszyć Ci w procesie zmiany, ułatwiając wdrożenie działań poprawiających ocenę ESG Twojej firmy.

Co zyskasz wybierając Environmental Sustainability Dashboard?

 • Wygenerujesz oszczędności wynikające z wdrożenia rozwiązań cyrkularnych, bardziej efektywnego wykorzystania energii i innych zasobów.
 • Pozyskasz nowych klientów poszerzając portfolio zrównoważonych usług i produktów,
 • Nawiążesz współpracę z nowymi kontrahentami biznesowymi dzięki spełnieniu kryteriów ESG.
 • Podniesiesz wartość swojej firmy i wycenę marki.
 • Wpłyniesz na postrzeganie firmy jako dobrego pracodawcy, co ułatwi Ci pozyskiwanie i zatrzymywanie pracowników.
 • Zapewnisz firmie lepszy dostęp do zewnętrznego finansowania i szansę na otrzymanie preferencyjnych warunków (np. niższych kosztów) pożyczek lub kredytów.
 • Poprawisz relacje z inwestorami.

Dlaczego Interzero?

Jesteśmy jednym z czołowych dostawców zintegrowanych usług środowiskowych. Od ponad 30 lat wspieramy przedsiębiorców w realizacji obowiązków prawnych, podejmowaniu kolejnych odpowiedzialnych kroków w zakresie ochrony środowiska i rozwijaniu biznesu. Doradzamy, przeprowadzamy audyty środowiskowe, przejmujemy obowiązki sprawozdawcze i przygotowujemy dokumentację środowiskową.

Naszym największym atutem jest wykwalifikowany zespół doświadczonych specjalistów działających w obszarach: emisji do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i opakowaniami. Począwszy od wprowadzenia koncepcji ESG, koncentrujemy się na środowiskowych kryteriach zrównoważonego rozwoju firmy i dostarczamy rozwiązania, które poprawiają wskaźniki ESG w tym obszarze oraz pozytywnie wpływają na całościowy rating ESG przedsiębiorstwa.

Mamy szerokie doświadczenie w ocenie wpływu firmy na środowisko przy użyciu międzynarodowej, ustandaryzowanej metodologii. W ramach consultingu wspieramy klientów w planowaniu i wdrażaniu zrównoważonych działań oraz dostarczamy im innowacyjne narzędzia cyfrowe, które automatyzują szereg procesów i minimalizują ryzyko błędów.

W przyszłości nasza działalność doradcza może zostać rozszerzona o komponenty „S” i „G”, co umożliwi sprawne tworzenie całościowych raportów ESG.

Obowiązek raportowania niefinansowego ESG w praktyce – najczęstsze pytania

Raportowanie niefinansowe jest nowym obowiązkiem Twojej firmy? Poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania o ESG w Polsce.

ESG (Enviromental, Social, Governance) to zbiór wskaźników dotyczących kwestii ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego firmy. Są one podstawą do tworzenia ratingów oraz niefinansowych ocen przedsiębiorstw, państw i innych organizacji (np. pozarządowych).

Poszczególne wskaźniki ESG oraz całościowa ocena ESG firmy pozwala skontrolować, czy i na ile dana organizacja kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, wdraża odpowiedzialne społecznie praktyki biznesowe oraz przynosi korzyści (głównie pozafinansowe) wszystkim interesariuszom. Analiza strategii ESG i raportów składanych przez firmę są istotnym elementem oceny ryzyk danego przedsiębiorstwa, dokonywanej m.in. w procesach M&A, przez inwestorów, a coraz częściej również przez potencjalnych kontrahentów danego przedsiębiorstwa.

Raport ESG to coroczny, niefinansowy raport, który dostarcza informacji o działaniach podejmowanych przez firmę w 3 obszarach: środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego oraz o wynikach przeprowadzonych działań. Prawidłowo skonstruowany raport ESG powinien opierać się na wytycznych zwartych w wielu aktach prawnych (krajowych, europejskich i międzynarodowych), i organizacyjnych do których zaliczamy m.in.:

 • ustawę o rachunkowości implementującą Dyrektywę dotyczącą ujawniania informacji niefinansowych,
 • dyrektywę o ujawnianiu informacji niefinansowych (NFRD/CSRD),
 • rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR)
 • rozporządzenie w sprawie Taksonomii EU,
 • zalecenia Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD).

Obowiązek raportowania ESG wszedł w życie 1 stycznia 2024 r. Od tej daty, niemal 4000 polskich przedsiębiorstw musi składać coroczne, obowiązkowe raporty niefinansowe. W kolejnych latach obowiązek raportowania ESG będzie rozszerzany na kolejne, coraz mniejsze podmioty działające na terenie UE.

Począwszy od 2024 r. obowiązek raportowania niefinansowego ESG objął duże przedsiębiorstwa, tzw. jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki dominujące dużych grup mające pow. 500 pracowników oraz spełniające jedno z następujących kryteriów: obrót netto pow. 40 mln EUR i/lub suma aktywów pow. 20 mln EUR.

W kolejnych latach obowiązek raportowania niefinansowego obejmie również mniejsze podmioty:

 • od 2025 r. duże podmioty lub jednostki dominujące dużych grup spełniające dwa z następujących kryteriów: ponad 250 pracowników, obrót netto pow. 50 mln EUR, suma aktywów pow. 25 mln EUR,
 • od 2026 r. małe i średnie podmioty notowane na rynku regulowanym UE spełniające dwa z następujących kryteriów:
  • dla średnich firm: ponad 10 pracowników, obrót netto pow. 50 mln EUR, suma aktywów pow. 25 mln EUR,
  • dla małych firm: ponad 10 pracowników, obrót netto pow. 10 mln EUR, suma aktywów pow. 5 mln EUR (możliwość przesunięcia do 2028),
 • od 2028 r. niektóre podmioty spoza Unii Europejskiej uzyskujące obrót netto w UE pow. 150 mln EUR oraz posiadające oddział w UE o obrocie netto pow. 40 mln EUR lub unijną spółkę zależną podlegającą pod CSRD.

Wskaźniki ESG (zwane również czynnikami ESG) można podzielić na 3 główne obszary: środowiskowy, społeczny i ładu korporacyjnego.

Do przykładowych środowiskowych czynników ESG zaliczamy:

 • łagodzenie skutków zmiany klimatu,
 • adaptację do zmian klimatu,
 • ochronę i zrównoważone użytkowanie wód śródlądowych i morskich,
 • przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrolę,
 • ochronę i przywracanie bioróżnorodności.

Do przykładowych społecznych czynników ESG zaliczamy:

 • warunki pracy,
 • bezpieczeństwo i higienę pracy,
 • inkluzyjność i różnorodność w miejscu pracy,
 • możliwość rozwoju i szkolenia,
 • poziom respektowania praw człowieka,
 • relacje ze społecznością,
 • wpływ firmy/marki na konsumentów i użytkowników końcowych.

Do przykładowych czynników ESG dotyczących ładu korporacyjnego zaliczamy:

 • kulturę korporacyjną i odpowiedzialne postepowanie w biznesie,
 • stosowanie/funkcjonowanie korupcji i przekupstwa,
 • wpływy polityczne i działalność lobbingową firmy,
 • relacje z dostawcami i kontrahentami biznesowymi,
 • ochronę prywatności i bezpieczeństwo danych.

Kontakt

esd@interzero.pl

  Udostępnij przez: