Odkup dokumentów DPR i EDPR

Gospodarka odpadowa Twojej firmy może generować nie tylko koszty, ale też przychody. Przekazując odpady do recyklingu możesz wnioskować o dokumenty DPR i EDPR, które następnie sprzedasz z zyskiem Organizacji Odzysku Interzero. Poznaj najlepszą ofertę odkupu DPR i odsprzedaj nadmiarowe dokumenty z korzyścią dla środowiska i dla Twojej firmy.

Sprzedaż dokumentów DPR i EDPR – dodatkowe źródło dochodu dla Twojej firmy

Jako Organizacja Odzysku Opakowań, oferujemy przedsiębiorcom kompleksowe usługi związane z zarządzaniem dokumentami potwierdzającymi recykling DPR i EDPR.

 • W imieniu naszych Klientów wnioskujemy do eksporterów lub recyklerów o sporządzenie dokumentów DPR i EDPR.
 • Odkupujemy od firm nadmiarowe dokumenty DPR i EDPR (po uprzedniej weryfikacji).

Dzięki znajomości branży organizacji odzysku oraz aktualnej sytuacji na rynku surowców, zaoferujemy Twojej firmie najlepsze ceny skupu DPR i EDPR.

Odkup dokumentów DPR i EDPR – zarabiaj na odpadach swojej firmy

Działania związane z gospodarowaniem odpadami w firmie są dla przedsiębiorców sporym kosztem. Decydując się na sprzedaż nadmiarowych dokumentów DPR i EDPR Organizacji Odzysku Opakowań Interzero, stworzysz nowe źródło przychodów dla swojej firmy i zmniejszysz koszty gospodarki odpadowej.

Naszym klientom oferujemy:

 • najkorzystniejsze ceny odkupu dokumentów DPR i EDPR,
 • przejęcie obowiązku wnioskowania o wydanie dokumentów DPR i EDPR,
 • możliwość nawiązania długoterminowej współpracy, dzięki której zyskasz stałe źródło przychodów ze sprzedaży DPR i EDPR.

Sprawdź, czy możesz sprzedać nam dokumenty DPR i EDPR

Spełniłeś już obowiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu na dany rok? Przekazałeś swój obowiązek organizacji odzysku i nie potrzebujesz już dokumentów DPR i EDPR? A może dysponujesz wolnymi dokumentami DPR lub EDPR? W każdym z tych przypadków możesz odsprzedać DPR-y organizacji odzysku Interzero!

W ramach naszej działalności, odkupimy od Ciebie dokumenty DPR i EDPR każdego rodzaju i w każdej ilości.

Podmiotami uprawnionymi do odsprzedaży dokumentów potwierdzających recykling DPR i EDPR są:

 • wytwórcy odpadów (np. punkty i sieci handlowe, dystrybutorzy, hurtownie),
 • podmioty zbierające odpady (np. punkty skupu, pośrednicy w obrocie odpadami, zakłady komunalne),
 • recyklerzy przetwarzający odpady (np. huty szkła i metali, papiernie).

Wnioskowanie o DPR i EDPR – powierz to Interzero

Dokumenty potwierdzające recykling wystawiane są przez recyklerów na wniosek wprowadzającego, organizacji odzysku lub organizacji samorządu gospodarczego. Nasi specjaliści chętnie pomogą Ci z wypełnieniem wniosku – napisz do nas korzystając z poniższego formularza kontaktowego.

Jeśli chcesz, możesz też wnioskować o DPR lub EDPR samodzielnie. Jak to zrobić?

 1. Przekaż wytworzone odpady Zamów odbiór odpadów i wystaw kartę przekazania odpadu w systemie BDO.
 2. Złóż wniosek o DPR lub EDPR bezpośrednio do recyklera w terminie to 30 dni od zakończenia każdego kwartału. Jako podmiot uprawniony do otrzymania dokumentu wskaż Organizację Odzysku Opakowań Interzero.
 3. Przekaż nam dokument i odbierz płatność. Po weryfikacji otrzymanych dokumentów DPR i EDPR, otrzymasz płatność od OOO Interzero.

Jakie są korzyści wnioskowania o dokumenty DPR i EDPR?

Informacje zawarte w dokumentach DPR są podstawą do określenia masy odpadów poddanych recyklingowi, a następnie do wyliczenia opłaty produktowej, którą muszą uiścić przedsiębiorcy lub organizacje odzysku. Posiadanie dokumentów DPR lub EDPR może więc przynieść przedsiębiorcy korzyści finansowe w postaci uniknięcia opłaty produktowej oraz możliwości sprzedaży nadmiarowych DPR-ów i EDPR-ów organizacjom odzysku.

Rosnące minimalne poziomy recyklingu oraz zmiany legislacyjne sprawiają, że ceny DPR-ów stale rosną, a zysk z ich sprzedaży staje się znaczącym przychodem dla wielu przedsiębiorstw. Cena skupu dokumentów DPR i EDPR zależy m.in. od materiału, który poddano recyklingowi oraz od zastosowanego procesu przetwarzania. Przed zawarciem transakcji, Interzero sprawdza również zgodność dokumentów z odpowiednimi standardami jakościowymi.

Dokumenty DPR i EDPR – dowód wykonania obowiązku odzysku i recyklingu

Przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach mają obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów powstałych z tych opakowań. Obowiązek ten wynika z Ustawy o odpadach, która określa minimalne poziomy odzysku oraz recyklingu, jakie musi osiągnąć wprowadzający w danym roku kalendarzowym. Potwierdzeniem osiągnięcia tych poziomów, a więc też wykonania ustawowego obowiązku, są właśnie dokumenty DPR i EDPR.

Obowiązek odzysku i recyklingu można realizować samodzielnie (wówczas wymagany poziom recyklingu wyniesie 100%) lub z pomocą Organizacji Odzysku Opakowań Interzero.

Poziomy odzysku i recyklingu w 2024 r. i latach ubiegłych

Ustawowe poziomy odzysku i recyklingu określone są oddzielnie dla każdego z rodzajów odpadów opakowaniowych. Od 2022 r. wymagane poziomy recyklingu każdej z frakcji sukcesywnie wzrastają, by w 2025 r. osiągnąć wymagany przez legislację unijną poziom 55%, a w 2030 r. – 70% dla wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych.

Najczęstsze pytania o dokumenty DPR i EDPR

DPR-i i EDPR-y to dokumenty służące do potwierdzania recyklingu odpadów opakowaniowych. Informują one nie tylko o samym fakcie przekazania odpadów do recyklera, ale też wskazują rodzaj i masę tych odpadów oraz sposób ich przetworzenia. opakowaniowych.

Dokumenty DPR i EDPR umożliwiają monitorowanie ilości odpadów opakowaniowych, które zostały poddane recyklingowi. Są również potwierdzeniem realizacji obowiązku odzysku i recyklingu odpadów, który jest jednym z elementów rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wyróżnia się 2 rodzaje dokumentów potwierdzających recykling:

 • DPR potwierdza recykling odpadów opakowaniowych oraz określa masę tych odpadów i sposób ich recyklingu,
 • EDPR potwierdza eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi oraz określa masę tych odpadów.

Dokumenty DPR i EDPR wykorzystywane są przez organizacje odzysku oraz przez przedsiębiorców, którzy samodzielnie realizują obowiązek odzysku i recyklingu. Służą one do potwierdzenia wykonania tego obowiązku i uzyskania minimalnych ustawowych poziomów recyklingu. W przypadku firm i organizacji, które wykonały obowiązek tylko częściowo, dane zawarte w dokumentach DPR i EDPR są wykorzystywane do wyliczenia należnej opłaty produktowej.

Każdy dokument DPR składa się w kilku bloków, w których umieszcza się informacje o:

 • imieniu i nazwisku lub nazwie, adresie zamieszkania lub siedziby oraz numerze rejestrowym, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podmiotu, dla którego jest przeznaczony dokument,
 • imieniu i nazwisku lub nazwie, adresie zamieszkania lub siedziby oraz numerze rejestrowym, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podmiotu wnioskującego o sporządzenie dokumentu,
 • imieniu i nazwisku lub nazwie, adresie zamieszkania lub siedziby oraz numerze rejestrowym, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach podmiotu prowadzącego recykling odpadów opakowaniowych,
 • masie odpadów opakowaniowych przyjętych do recyklingu z podziałem na poszczególne ich rodzaje oraz na odpady pochodzące z gospodarstw domowych i ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, a także o sposobie ich recyklingu, numerze karty przekazania odpadów potwierdzającej ich przyjęcie oraz o kwartale, w którym zostały przyjęte.

Każdy dokument EDPR składa się w kilku bloków, w których umieszcza się informacje o:

 • imieniu i nazwisku lub nazwie, adresie zamieszkania lub siedziby oraz numerze rejestrowym, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podmiotu, dla którego jest przeznaczony dokument,
 • imieniu i nazwisku lub nazwie, adresie zamieszkania lub siedziby oraz numerze rejestrowym, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach eksportera odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych,
 • imieniu i nazwisku/nazwie oraz adresie zamieszkania/siedziby odbiorcy odpadów,
 • masie odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu poza terytorium kraju z podziałem na poszczególne ich rodzaje oraz na odpady pochodzące z gospodarstw domowych i ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, a także o sposobie ich recyklingu oraz o kwartale, w którym zostały przekazane.

Kontakt

recykling@interzero.pl

  Udostępnij przez: