Przedsiębiorco! Opłata za wpis w BDO tylko do końca lutego

Przypominamy, że zgodnie z art. 57 Ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) przedsiębiorcy wpisani do rejestru BDO zobowiązani są w terminie do końca lutego wnieść opłatę roczną za utrzymanie wpisu w rejestrze BDO za dany rok.

Opłacie rejestrowej i rocznej podlegają wyłącznie przedsiębiorcy:

  • wprowadzający baterie lub akumulatory,
  • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele,
  • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań,
  • wprowadzający pojazdy,
  • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  • wprowadzający na terytorium kraju opony,
  • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Opłatę roczną należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania. Numery kont znajdują się na stronach internetowych urzędów.
Opłata roczna wynosi odpowiednio:
100 zł – dla mikroprzedsiębiorców
300 zł – dla pozostałych przedsiębiorców

Uwaga! Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Nieuregulowanie opłaty rocznej może skutkować wykreśleniem z rejestru i brakiem możliwości kontynuowania działalności.

 

Udostępnij przez: